• 27 Września 2022r.
  • Konferencja on-line

Regulamin konferencji

1. Warunkiem uczestnictwa w konferencji Cyfryzacja Przepływu Pracy jest:
a) zarejestrowanie się za pośrednictwem formularza rejestracji dostępnego na stronie internetowej wydarzenia;
b) przeczytanie i akceptacja postanowień Regulaminu
c) otrzymanie  potwierdzenia uczestnictwa (wpisania na listę uczestników) od organizatora drogą mailową

2. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnego nieprzyjęcia zgłoszenia chęci udziału w warsztatach za pomocą formularza rejestracji.

3. Termin rejestracji upływa dn. 27 września 2022 r o godzinie 9:59.

4. Organizator w ramach uczestnictwa zapewnia:
a) transmisje wydarzenia zgodnie z ogłoszonym programem;
b) materiały z konferencji;

5. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania konferencji, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie uczestników.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu i tematyce prelekcji.

7. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w Konferencji w sposób nieprowadzący do utrudniania lub zakłócania przeprowadzenia Konferencji online oraz niepodejmowania jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste innych Uczestników, prelegentów oraz osób trzecich lub uzasadnione interesy Organizatora albo innych Uczestników, Partnerów lub osób trzecich.

8. Organizator może pytać Uczestników o ogólną opinię i poziom zadowolenia z przeprowadzonej Konferencji online, w tym organizacji oraz sposobu zapisu. Opinie mogą być zbierane w formie pytań lub krótkich ankiet dostępnych w formie elektronicznej.

9. Organizator może prowadzić i publikować statystyki dotyczące Konferencji online.

10. Organizator jest administratorem danych.

11. Dane osobowe przetwarzane są:
a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej,
b) zgodnie z Polityką Prywatności,
c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania lub/i prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów/uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

12. Dane osobowe mogą być przetwarzane w zakresie i celu na podstawie udzielonej zgody przez Uczestnika.

13. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) niepoprawnie wpisane dane przez Uczestnika,
b) brak dostępu do sieci Internet uniemożliwiające dokonanie Rejestracji albo ograniczenia w jego dostępności,
c) słabe warunki techniczne, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie, niezbędne do korzystania z Konferencji online ,
d) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika, Nabywcę lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek podania nieprawdziwych danych przez osobę dokonującą Rejestracji;
e) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika, Nabywcę lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek działania lub zaniechania osób trzecich, na które nie miał wpływu Organizator,
f) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika, Nabywcę lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek odwołania Konferencji przez Organizatora w wyniku siły wyższej (zdarzenia losowe, na które nie miał wpływu Organizator).

15. Uczestnik na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność bierze udział w Konferencji online.

16. Organizator nie ma wpływu na to w jaki sposób Uczestnik wykorzysta wiedzę i umiejętności nabyte w czasie Konferencji.

17. Tytuł i program Konferencji, w tym strona www, układ, loga, grafiki, zdjęcia, pliki audio i video wykorzystywane do promocji E-Konferencji jak i prezentacje przysługują Organizatorowi albo osobie trzeciej (jeśli zostało tak oznaczone) i są prawnie chronione.

18. Powyższe oznaczenia i materiały nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Organizatora albo osoby trzeciej będącej właścicielem praw, w szczególności nie mogą być używane w powiązaniu z produktami lub usługami osób trzecich w sposób, który może wprowadzić potencjalnych klientów Organizatora w błąd lub w inny sposób zaszkodzić Organizatorowi. Kopiowanie materiałów konferencyjnych lub/i nagrywanie Konferencji online, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

19. Uczestnikowi ani żadnej osobie trzeciej nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności zawartych w jakichkolwiek materiałach dotyczących Konferencji.

20. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

21. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub odłączenia Uczestnika od streamingu online przy niestosownym zachowaniu Uczestnika w trakcie Konferencji Online.

22. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

23. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

24. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem będą rozstrzygane najpierw ugodowo, a następnie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.